Započeta saradnja sa kompanijom Trimo-inženjering d.o.o.

U novembru 2017. je potpisan ugovor između kompanija Dvoper d.o.o. i Trimo-inženjering d.o.o, koja se bavi proizvodnjom fasadnih i krovnih sistema, o pružanju konsultantskih usluga vezanih za zaštitu životne sredine, a pre svega:

  • Komunikacija sa nadležnim organima,
  • Prisustvo inspekcijskim nadzorima,
  • Izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine,
  • Ažuriranje i izrada akata kako bi se ispunile obaveze definisane Zakonom i drugim pravnim aktima.

Održana III HUSZPO regionalna konferencija o proceni uticaja na životnu sredinu

Kompanija Dvoper d.o.o. učestvovala je na 3. regionalnoj konferenciji o proceni uticaja na životnu sredinu u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO http://www.huszpo-konferencija.com/), održanoj u u periodu od 13. do 16. septembra 2017. godine u Vodicama, Republika Hrvatska. Cilj konferencije je okupljanje najznačajnijih stručnjaka iz oblasti zaštite prirode i životne sredine Republike Hrvatske i regiona, kako bi, u međusobnom druženju i  razmeni znanja i iskustava, doprineli razvoju i unapređenju rada u ovoj oblasti.

Kompanija Dvoper d.o.o. se na ovoj konferenciji predstavila radom Procedura procene uticaja na životnu sredinu za projekte geoloških istraživanja ležišta ruda u Srbiji, prikazanim poster prezentacijom.

Potpisan ugovor sa kompanijom Titan cementara Kosjerić d.o.o. za produženje IPPC dozvole

Kompanija Dvoper d.o.o. je sklopio ugovor sa kompanijom Titan cementara Kosjerić d.o.o. o pružanju konsultantskih usluga u procesu produženja važenja integrisane dozvole. Ugovorom je, pored konsultantskih usluga tokom pregovora i usaglašavanja sa nadležnim organom, predviđena i izrada i dopuna Zahteva za izdavanje integrisane dozvole, izmena i dopuna dokumentacije koja se prilaže uz zahtev, a obuhvata:

  • Plan zaštite od udesa,
  • Reviziju plan vršenja monitoringa;
  • Reviziju plana upravljanja otpadom;
  • Reviziju plana mera za efikasno korišćenje energije;
  • Reviziju plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

 

Nastavljena saradnja sa kompanijom Egis International na poslovima pružanja tehničke podrške Koridorima Srbije u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Koridor 10 – nastavlja se saradnja sa francuskom kompanijom Egis International u okviru projekta pružanja kompletne tehničke podrške Koridorima Srbije na izgradnji autoputeva E75 (Grabovnica – Levosoje, 74 km) i E80 (Niš – Granični prelaz sa Bugarskom, 86,9 km) Koridora 10. U toku realizacije projekta, zaposleni kompanije Dvoper d.o.o. angažovani su u delu koji se tiče zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Terenske aktivnosti i saradnja sa stalnim nadzorom na gradilištu nastavljaju da se odvijaju na mesečnom nivou.

Izrađen Program zaštite životne sredine Grada Niša sa akcionim planom za period 2017. do 2027. godine

Kompanija Dvoper d.o.o. je u saradnji sa MD Projekt Institutom iz Niša izradila Program zaštite životne sredine Grada Niša sa akcionim planom za period od 2017. do 2027. godine.

Dana 10.03.2017. godine, u prostorijama Gradske uprave grada Niša, održana je javna rasprava povodom usvajanja Programa zaštite životne sredine Grada Niša za period 2017–2027. godine. Dokument predstavlja strateški okvir delovanja u oblasti upravljanja, zaštite i unapređenja životne sredine u narednom periodu. Prepoznate su potrebe, definisani ciljevi i neophodne aktivnosti, a zatim određeni prioriteti koji će postepeno, kroz redovne godišnje programe, biti realizovani. Sredstva za realizaciju predviđenih aktivnosti obezbeđivaće se kroz različite fondove, pre svega kroz finansijske linije Evropske unije.

Program je izrađen u skladu sa Nacionalnim programom zaštite životne sredine.

Predstavnici Dvopera učestvuju u projektu „Inicijalna procena kapaciteta Minamata konvencije o živi u Republici Srbiji“

Predstavnici kompanije Dvoper d.o.o. angažovani su kao eksperti na projektu „Inicijalna procena kapaciteta za implementaciju Minamata konvencije o živi u Republici Srbiji“, koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i ekspertsku podršku Nacionalnog ekspertskog tima.

U okviru projekta, biće izrađen Nacionalni inventar emisije žive za Republiku Srbiju kao i konačni Izveštaj procena kapaciteta za implementaciju Minamata konvencije o živi.

Naime, Minamata konvencija o živi je međunarodni sporazum postignut 2013. godine na međunarodnoj konferenciji u Japanu. Cilj ovog sporazuma jeste smanjenje snabdevanja i trgovine živom, i fazno isključivanje ili fazno smanjivanje određenih proizvoda i procesa gde se živa koristi, kao i kontrolu emisija žive i njenog ispuštanja.

Republika Srbija je Minamata konvenciju o živi potpisala 2014. godine.

Izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu i kompletne dokumentacije za ishodovanje integrisane dozvole (IPPC) za Zaječarsku pivaru (Heineken Srbija)

U cilju ishodovanja integrisane dozvole za rad Zaječarske pivare (IPPC dozvole), kompanija Dvoper je izradila kompletnu zakonski definisanu dokumentaciju i Zahtev za izdavanje integrisane dozvole.

U sklopu ugovorenih aktivnosti, eksperti kompanije Dvoper izradili su i Zahtev za odlučivanje o obimu i sadržaju a zatim i samu Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta za smeštaj fermentora 6×4000 hl u okviru kompleksa pivare „Heineken Srbija“ d.o.o. Zaječar.

Izrađen Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat Geoloških istraživanja Cu, Au i prateće rudne mineralizacije prostora Brestovac-Metovica, na lokaciji Čukaru Peki Opština Bor

Kompanija Dvoper d.o.o. je izradila Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat Geoloških istraživanja Cu, Au i prateće rudne mineralizacije prostora Brestovac-Metovica, na lokaciji Čukaru Peki Opština Bor sa ciljem vrednovanja svih relevantnih parametara i pokazatelja potencijalnog uticaja kroz razmatranje podataka o lokaciji i neposrednom okruženju, tehnologiji rada i planiranim kapacitetima, kao i procene potencijalnih uticaja, njihovog obima i veličine, karaktera, verovatnoće ponavljanja, mogućih akcidenata i mogućih posledica po životnu sredinu i zdravlja ljudi. Na osnovu vrednovanja podataka i procene mogućih uticaja donosi se Odluka o potrebi procene uticaja i izrada Studije o proceni uticaja Projekta na životnu sredinu.

Potpisan ugovor sa kompanijom Rakita Exploration d.o.o. o pružanju konsultantskih usluga

Kompanija Dvoper d.o.o. angažovana je od strane kompanije Rakita Exploration d.o.o. kao specijalni konsultant za pružanje usluga u oblasti praćenja aktivnosti realizacije Rudarskog projekta na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina u hidrotermalnom Cu-Au sistemu na lokaciji Čukaru Peki u blizini Bora, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o vodama, Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i drugim podzakonskim aktima.

U sklopu dogovorenih aktivnosti, Dvoper će u narednom periodu, u ime Investitora, raditi i na ishodovanju neophodnih mišljenja, uslova, saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija. Takođe će pratiti dinamiku realizacije aktivnosti u pogledu izrade različitih dokumenata i studija u oblasti zaštite životne sredine i procene uticaja, ali i biti angažovan, po potrebi, na izradi nekih od njih.