Izrađen Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Malo Crniće

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Malo Crniće za period od 2020. do 2025. godine, koji je u prostorijama prezentovan predstavnicima Opštine Malo Crniće, Javnog-komunalnog preduzeća i zainteresovanoj javnosti. Usvajanje dokumenta je predviđeno za septembar.

Predati Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte: Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča i Izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča i zgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, koje su predate Ministarstvu zaštite životne sredine na saglasnost.

Dana 23.07.2019. godine, održana je javna rasprava i prezentacija predmetnih Studija kojoj su prisustvovali predstavnici Grada Beograda, Ministarstva zaštite životne sredine, Gradske opštine Grocka, investitora Beo čiste energije d.o.o. i ostale zainteresovane strane.

Rasprava je održana uz aktivno učestvovanje javnosti na čija pitanja, koja su se u najvećoj meri odnosila na primenjenu tehnologiju u postrojenju za energetsko iskorišćenje otpada, odgovarali su predstavnici kompanija Beo čista energija d.o.o. i Dvoper d.o.o.

 

Podnet Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča    

Kompanija Dvoper d.o.o. je izradila Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča, GO Grocka, Grad Beograd, čiji je nosilac preduzeće „Beo Čista Energija“ d.o.o.

Zahtev je izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 69/2005).

Ishodovana integrisana dozvola za Titan Cementaru Kosjerić d.o.o.

 

Ministarstvo zaštite životne sredine je 17. jula 2018. godine donelo Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o., broj 351-01-00372/2018-03, u Kosjeriću, Ulica Živojina Mišića bb, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji opštine Kosjerić.

Rešenje je doneto na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15).

Potpisan ugovor sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), za praćenje projekta „Dalja implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“

Kompanija Dvoper d.o.o. je potpisala ugovor sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), za praćenje projekta „Dalja implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“ koju implementira „Centar za čistiju proizvodnju Srbije“, Tehnološko Metalurški Fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Kompanija Dvoper d.o.o. će pružati usluge praćenja tokom celog projektnog perioda u cilju podrške Sida-i u praćenju i dijalogu sa CČPS i Ministarstvom. Monitoring i izveštavanje će biti usredsređeni na dogovoreni okvir rezultata projekta.

Podnet Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa “Vinča“

Kompanija Dvoper d.o.o. je izradila Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, GO Grocka, Grad Beograd, čiji je nosilac preduzeće „Beo Čista Energija“ d.o.o.

Zahtev je izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 69/2005).

 

Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja Titan cementara Kosjerić d.o.o.

Dana 13. februara 2018. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postojenja Titan cementara Kosjerić d.o.o. i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa, na lokaciji Kosjerić, prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015).

Zahtev se podnosi radi produženja važenja Integrisane dozvole br. 1 u Republici Srbiji (rešenje br. 353-01-00393/2010-02 od 28.06.2011. godine) koja važi do 28.06.2018. godine.

Potpisan ugovor sa JKP „Ivanjica“ za izradu Studije upravljanja biorazgradivim otpadom – zelenim otpadom na teritoriji opštine Ivanjica

Kompanija Dvoper d.o.o. je angažovana od strane JKP „Ivanjica“ za izradu Studije upravljanja biorazgradivim otpadom – zelenim otpadom na teritoriji opštine Ivanjica. Cilj Studije je analiza stanja upravljanja biorazgradivim otpadom, kao i procena i davanje predloga za dalje upravljanje ovim otpadom.

Kompanija Dvoper d.o.o. je postala član Kanadsko – Srpskog Poslovnog Udruženja CANSEE

Dodatne informacije o Kanadsko – Srpskom Poslovnom Udruženju se mogu naći na:

https://cansee.biz/sr/

Započeta saradnja sa kompanijom Trimo-inženjering d.o.o.

U novembru 2017. je potpisan ugovor između kompanija Dvoper d.o.o. i Trimo-inženjering d.o.o, koja se bavi proizvodnjom fasadnih i krovnih sistema, o pružanju konsultantskih usluga vezanih za zaštitu životne sredine, a pre svega:

  • Komunikacija sa nadležnim organima,
  • Prisustvo inspekcijskim nadzorima,
  • Izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine,
  • Ažuriranje i izrada akata kako bi se ispunile obaveze definisane Zakonom i drugim pravnim aktima.