Izrađen Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za Industriju smrznute hrane Frikom d.o.o. iz Beograda

Za potrebe ispunjenja zahteva definisanih tek donetom Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 01/2016),  kompanija Frikom d.o.o. angažovala je kompaniju Dvoper  d.o.o. da, za njene potrebe, izradi Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode.

Naime, u skladu sa zahtevima navedene nove Uredbe i Zakona o zaštiti životne sredine, svako pravno lice ili preduzetnik koji ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koje svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode, definisanih uredbom, najkasnije do 31. decembra 2025. godine. Uredba, takođe, propisuje da je svako pravno lice ili preduzetnik, koji ima postrojenje koje ispušta svoje otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju, dužno da izradi i donese Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode kojim će utvrditi rokove za postepeno dostizanje propisanih graničnih vrednosti i po kome će postupati u narednom periodu. Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana, pravno lice ili preduzetnik dužno je da podnosi ministarstvima nadležnim za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede, svake dve godine od dana donošenja Akcionog plana.    

Učešće Dvopera na 2. HUSZPO regionalnoj konferenciji o proceni uticaja na životnu sredinu u Novom Vinodolskom

Kompanija Dvoper d.o.o. je i ove godine uzela učešće na HUSZPO regionalnoj konferenciji o proceni uticaja na životnu sredinu (http://www.huszpo-konferencija.com/zbornik-radova-regionalna-konferencija-o-procjeni-utjecaja-na-okolis/), održanoj u Novom Vinodolskom, u Republici Hrvatskoj, od 16–19. septembra 2015. godina. Na ovoj konferenciji, Dvoper je, u usmenom izlaganju i poster prezentaciji, predstavio svoj rad Problem pozajmišta i deponija materijala u toku izgradnje autoputeva: Studija slučaja za Srbiju. U radu je predstavljeno iskustvo u ovoj problematici koje je kompanija Dvoper stekla u toku sprovođenja projekta izgradnje autoputeva E75 i E80 Koridora 10 gde je, već  više od 4 godina, angažovana na poslovima pružanja tehničke podrške Koridorima Srbije d.o.o. u segmentu zaštite životne sredine. Dvoper na projektu učestvuje sa francuskom kompanijom Egis.   

Zbog svoje aktuelnosti i izvođenja sličnih projekata u zemljama regiona, rad je privukao veliku pažnju prisutnih usled čega je otvorena interesantna diskusija i razgovor na datu temu, uz razmenu brojnih iskustava iz prakse vezane za upravljanje životnom sredinom na projektima izgradnje putne infrastrukture.