Potpisan ugovor sa kompanijom Rakita Exploration d.o.o. o pružanju konsultantskih usluga

Kompanija Dvoper d.o.o. angažovana je od strane kompanije Rakita Exploration d.o.o. kao specijalni konsultant za pružanje usluga u oblasti praćenja aktivnosti realizacije Rudarskog projekta na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina u hidrotermalnom Cu-Au sistemu na lokaciji Čukaru Peki u blizini Bora, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o vodama, Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i drugim podzakonskim aktima.

U sklopu dogovorenih aktivnosti, Dvoper će u narednom periodu, u ime Investitora, raditi i na ishodovanju neophodnih mišljenja, uslova, saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija. Takođe će pratiti dinamiku realizacije aktivnosti u pogledu izrade različitih dokumenata i studija u oblasti zaštite životne sredine i procene uticaja, ali i biti angažovan, po potrebi, na izradi nekih od njih.