Izrađen Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat Geoloških istraživanja Cu, Au i prateće rudne mineralizacije prostora Brestovac-Metovica, na lokaciji Čukaru Peki Opština Bor

Kompanija Dvoper d.o.o. je izradila Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat Geoloških istraživanja Cu, Au i prateće rudne mineralizacije prostora Brestovac-Metovica, na lokaciji Čukaru Peki Opština Bor sa ciljem vrednovanja svih relevantnih parametara i pokazatelja potencijalnog uticaja kroz razmatranje podataka o lokaciji i neposrednom okruženju, tehnologiji rada i planiranim kapacitetima, kao i procene potencijalnih uticaja, njihovog obima i veličine, karaktera, verovatnoće ponavljanja, mogućih akcidenata i mogućih posledica po životnu sredinu i zdravlja ljudi. Na osnovu vrednovanja podataka i procene mogućih uticaja donosi se Odluka o potrebi procene uticaja i izrada Studije o proceni uticaja Projekta na životnu sredinu.