Izrađen Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za Industriju smrznute hrane Frikom d.o.o. iz Beograda

Za potrebe ispunjenja zahteva definisanih tek donetom Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 01/2016),  kompanija Frikom d.o.o. angažovala je kompaniju Dvoper  d.o.o. da, za njene potrebe, izradi Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode.

Naime, u skladu sa zahtevima navedene nove Uredbe i Zakona o zaštiti životne sredine, svako pravno lice ili preduzetnik koji ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koje svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode, definisanih uredbom, najkasnije do 31. decembra 2025. godine. Uredba, takođe, propisuje da je svako pravno lice ili preduzetnik, koji ima postrojenje koje ispušta svoje otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju, dužno da izradi i donese Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode kojim će utvrditi rokove za postepeno dostizanje propisanih graničnih vrednosti i po kome će postupati u narednom periodu. Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana, pravno lice ili preduzetnik dužno je da podnosi ministarstvima nadležnim za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede, svake dve godine od dana donošenja Akcionog plana.