Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara

Ukaz o proglašenju Zakona o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine

Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu