Predati Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte: Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča i Izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča i zgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, koje su predate Ministarstvu zaštite životne sredine na saglasnost.

Dana 23.07.2019. godine, održana je javna rasprava i prezentacija predmetnih Studija kojoj su prisustvovali predstavnici Grada Beograda, Ministarstva zaštite životne sredine, Gradske opštine Grocka, investitora Beo čiste energije d.o.o. i ostale zainteresovane strane.

Rasprava je održana uz aktivno učestvovanje javnosti na čija pitanja, koja su se u najvećoj meri odnosila na primenjenu tehnologiju u postrojenju za energetsko iskorišćenje otpada, odgovarali su predstavnici kompanija Beo čista energija d.o.o. i Dvoper d.o.o.